REGULAMIN 40. MIĘDZYNARODOWEGO BIEG PIĘCIU STAWÓW

MYSZKÓW 9.06.2019

1. ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W MYSZKOWIE
ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków, telefon/ Fax: +48 34 313-25-81www.mosirmyszkow.pl,e-mail:mosir_1@interia.pl

2. WSPÓŁORGANIZATOR:
URZĄD MIASTA MYSZKÓW
ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, tel.+48 34 313-26-82

3. TERMIN /MIEJSCE:
◦ 9 czerwiec 2019 r. (niedziela)
◦ Kompleks Sportowy „Dotyk Jury” ul. Dobra 9 w Myszkowie
◦ Biuro zawodów dla biegów głównych, odbiór pakietów – Scena, od godz. 7:30 do godz.9:30
◦ Zapisy dzieci i młodzieży od godz. 8:00 dogodz.11:30
◦ Oficjalne otwarcie zawodów – godz.9:00
◦ Bieg Główny – godz. 10:00, Nordic Walking – godz.10:05
◦ Biegi dla dzieci i młodzieży od godziny11:00
◦ Nagrodzenie zwycięzców biegu głównego i nordic walking, konkurs dla uczestników od godz.11:30
◦ Nagrodzenie zwycięzców biegu dzieci i młodzieży od godz.12:00

4. CEL ZAWODÓW:
◦ Popularyzacja biegania jako zdrowego stylużycia
◦ Promocja MiastaMyszkowa

5. BIEG GŁÓWNY:
◦ Dystans – ok. 10 km, trasa będzie oznakowana co 1km
◦ Trasa bez atestu PZLA
◦ Typ biegu: trasa szutrowa
◦ Pomiar czasu elektroniczny
◦ Szczegółowa trasa podana będzie 3 tygodnie przed biegiem na stroniewww.bieg5stawow.pl

6. UCZESTNICY:
◦ W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości 30 zł – wpłata od 25.04.2019r. do05.06.2019r.
40 zł – wpłata po 05.06.2019r. do dnia zawodów.
◦ Dzieci i młodzież do lat 18, którzy chcą uczestniczyć w biegu głównym muszą mieć ukończone 16 lat, zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców /opiekuna/ na udział wbiegu.

7. ZGŁOSZENIA:
◦ Pomiar elektroniczny (chip) / ograniczona liczbamiejsc.
◦ Rejestracja zawodników drogą elektroniczną do40. Międzynarodowego Bieg V Stawówod 25 kwietnia do 5 czerwca na stronie internetowejwww.bieg5stawow.pl
◦ Bieg Główny 200 osób / Nordic Walking 100osób.
◦ Koszt opłaty startowej 30 zł (nazwisko, imię, kategoriawiekowa).
◦ Zgłoszenia przyjmowane po 5 czerwca lub w dniu zawodów, opłata startowa 40 zł (nazwisko, imię, kategoriawiekowa).
◦ W związku z Jubileuszowym 40. Międzynarodowym Biegiem V Stawów osoby urodzone w 1979 roku zwolnione są z opłatystartowej.
◦ Numery startowe będą do odbioru w dniu biegu w Biurze zawodów – scena, od godz. 7:30 do godz.9:30.
◦ Nr konta MOSiR Myszków: 7210 20 2313 0000 3002 0587 0490 OPŁATY STARTOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!

8. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS:

BIEG GŁÓWNY 10 KM GODZ. 10:00

Kategoria OPEN Kobiety/Mężczyźni KATEGORIE WIEKOWE
◦ Kobiety/Mężczyźni (16-29 lat) rocznik2003-1990.
◦ Kobiety/Mężczyźni (30-45 lat) rocznik1989-1974.
◦ Kobiety/Mężczyźni (46-59 lat) rocznik1973-1960.
◦ Kobiety/Mężczyźni (60 i więcej lat) rocznik 1959 i więcejlat.
◦ Kobiety/Mężczyźni (OPEN niepełnosprawni – dysfunkcja ruchowa kończyn górnych idolnych.
◦ Ze względu na trudność trasy nie ma kategorii dla niepełnosprawnych na wózkach.

NORDIC WALKING 10KM GODZ.10:05
Kategoria OPEN Kobiety/Mężczyźni KATEGORIE WIEKOWE
◦ Kobiety/Mężczyźni do 40 lat (rocznik poniżej -1979).
◦ Kobiety/Mężczyźni od 41 lat i powyżej (rocznik 1978 ipowyżej).
◦ Kobiety/Mężczyźni OPENNIEPEŁNOSPRAWNI.

KATEGORIA DRUŻYNOWA – JUBILEUSZOWA 40
• W „kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny składające się z 4 osób – dopuszczane są mieszane drużyny (kobiety i mężczyźni).
• Drużyna musi w zgłoszeniu podać:
◦ nazwę drużyny,
◦ imię i nazwisko 4 osób wchodzących w jej skład.
• O kolejności decydować będzie suma wszystkich czasów netto 4 osób z drużyny po przebiegnięciu 10 km.
• W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika.
• W „Kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny, których 4 zawodnicy ukończą bieg. Drużyny, w których 4 osoby nie ukończą biegu nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.
W „Klasyfikacji drużynowej” 3 najlepsze drużyn otrzymają nagrody.

PRZEDSZKOLAKI
• GODZ. 11:10 Dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi – 100 m.

SZKOŁA PODSTAWOWA
• GODZ. 11:20 Dziewczęta/Chłopcy klasa I-III rocznik 2011/2009 – 300 m.
• GODZ. 11:30 Dziewczęta/Chłopcy klasa IV-VI rocznik 2008/2006 – 500 m.
• GODZ. 11:40 Dziewczęta/Chłopcy klasa VII-VIII rocznik 2005/2004 – 1000 m.

SZKOŁA GIMNAZJALNA / SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA (startują razem)
GODZ. 12:30 Dziewczęta rocznik 2003/2002 – 1500 m.
GODZ. 12:30 Chłopcy rocznik 2003/2002 – 1500 m.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 Kategoria OPEN BIEG GŁÓWNY 10 KM – nagroda pieniężna
 Kategorie wiekowe bieg główny 10 KM – nagrody rzeczowe
 Kategoria OPEN NORDIC WALKING 10 KM – nagroda pieniężna
 Kategorie wiekowe nordic walking 10 KM – nagrody rzeczowe
 Dla najlepszego Myszkowianina i Myszkowianki.
 Dla osoby, która na mecie zajmie 40. miejsce.
 Trzy najlepsze drużyny – upominki.
 Dla wszystkich uczestników konkurs z nagrodami.
 Dla każdego uczestnika Biegu Głównego (10 km) i Nordic Walking (10 km).
pamiątkowy t-shirt, medal, woda mineralna oraz bon na ciepły posiłek.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt.
 Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupione indywidualnie przez uczestnika.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 Przebywanie na trasie 40. Międzynarodowego Bieg V Stawów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
 Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 10 km.
 Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 90 minut. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!!
 W biegu głównym mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, które uiszczą wpisowe. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 We wszystkich spornych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decyduje Organizator Biegu.

11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie z siedzibą przy ul. Miedzianej 3, 42-300 Myszków (e-mail: mosir_1@interia.pl, nr tel.:(34) 313-25-81).
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) I innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagrody na 40. Międzynarodowy Bieg V Stawów

 

Nagroda w Biegu głównym w kategorii Open kobieta/mężczyzna
I miejsce – nagroda w pieniężna – 400 zł + medal
II miejsce – nagroda w pieniężna – 300 zł + medal
III miejsce – nagroda w pieniężna – 200 zł + medal
Nagroda w Nordic Walking w kategorii Open kobieta/mężczyzna
I miejsce – nagroda w pieniężna – 300 zł + medal
II miejsce – nagroda w pieniężna – 200 zł + medal
III miejsce – nagroda w pieniężna – 100 zł + medal
Nagroda w Biegu głównym w kategorii wiekowej (5 kategorii)
I miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 150 zł + medal
II miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 100 zł + medal
III miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 50 zł + medal
Nagroda w Nordic Walking w kategorii wiekowej (3 kategorie)
I miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 150 zł + medal
II miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 100 zł + medal
III miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 50 zł + medal
Nagroda w Biegu głównym dla najlepszego myszkowianina /myszkowianki
I miejsce kobieta – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 100 zł + medal
I miejsce mężczyzna – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 100 zł + medal
Nagroda w Biegu głównym dla osoby, która zajmie 40 miejsce
40 miejsce – nagroda w postaci talonu do sklepu Decathlon – 100 zł+ medal
Nagroda w Biegu głównym kategoria drużynowa.
I miejsce – statuetka+ medal
II miejsce – statuetka+ medal
III miejsce – statuetka+ medal

Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego/Nordic otrzymają pakiet startowy (koszulka, woda, talon na ciepły posiłek).
Wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy.

Do biegu pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Czech CS English EN German DE Hungarian HU Polish PL Russian RU Slovak SK Ukrainian UK